25 anys del Fòrum de Medi Ambient de Badalona, la ventafocs de la política municipal (I)

Francesc Alfambra

Representant d'Els Verds de Badalona

25 anys del Fòrum de Medi Ambient de Badalona, la ventafocs de la política municipal (I)


twitter share   facebook share

Malgrat una denominació tan rutilant, el Fòrum del Medi Ambient de Badalona no és cap fira empresarial del sector de negocis mediambientals, ni tampoc una plataforma ecologista local, sinó un Consell Municipal de participació ciutadana depenent de la Regidoria de Medi Ambient. Un òrgan de participació amb competències i atribucions en tots els projectes amb afectació ambiental en l'àmbit local, però malauradament sempre ha estat ignorat i marginat pels governs durant la major part dels seus 25 anys d’existència.

 

El consell l’han segrestat i despullat de totes les seves atribucions i competència, perfectament definides en els seus Estatuts. El/la regidor/a de Medi Ambient i l’alcalde/sa de torn, vicepresidents i presidents respectivament, són els/les responsables de tanta desídia i desgavell. La segona vicepresidència, que segons els Estatuts hauria de recaure en el representant d’alguna de les entitats membres del plenari d’aquest òrgan, no té cap responsabilitat, sobretot perquè donat el desinterès i el bloqueig permanent per part dels governs, mai ningú ha estat escollit per ocupar aquest càrrec, fins i tot alguns, després de molt insistir per part nostra, van fer mans i mànigues per impedir-ho. Però anem a pams.

 


Creació del Fòrum del Medi Ambient

 

El Fòrum del Medi Ambient es va constituir el 25 de juny de 1997 a la sala de plens de l’Ajuntament de Badalona (vegeu Nota*) i els seus Estatuts es van aprovar inicialment al Ple Municipal del 25 de gener de 2000. Així doncs, el 2022, el Fòrum va complir 25 anys, però ni aquest ni cap altre govern no han tingut el menor interès a celebrar aquesta efemèride ni cap altra relacionada amb aquest òrgan, simplement l’ignoren. La seva penosa inanició és la conseqüència lògica del desinterès i de la desídia política per part de tots plegats sense excepció. L’incompliment i vulneració sistemàtica dels seus Estatuts, una gestió política arbitrària i les deliberades mancances administratives imposades al llarg de tots aquests anys l’han condemnat a un ostracisme gairebé absolut. La seva interrupta i lànguida existència amb aparicions aleatòries i llargues desaparicions imposades arbitràriament l’han bloquejat, impedint qualsevol dinàmica de treball intern. Habitualment desaparegut, quan ja el creiem mort i enterrat, reapareix de manera inesperada un cop a l’any.

 

El 30 de maig de 1998, el diari EL PUNT de Badalona, em va publicar un article fent balanç del seu primer any d’existència: Un any del Fòrum del Medi Ambient de Badalona (vegeu Nota**). La valoració de la sessió constitutiva i de la gestió dels quatre primers plenaris posteriors d’aquell primer any de vida del Fòrum, era força crítica. Crítiques que, malauradament, avui dia continuen plenament vigents, això si corregides i augmentades. Entre altres coses vaig escriure això:


L’acte públic i solemne de constitució del Fòrum a la sala de plens de l’Ajuntament, no va ser ni públic ni solemne, ja que, atesa la precipitació que es va convocar, no hi va assistir ni una persona de públic, ni tan sols hi va ser present l’alcalde de Badalona Joan Blanch, president del mateix Fòrum. L’exclusió d’importants sectors socials, cívics i econòmics, ens va fer considerar que naixia amb una representativitat insuficient que calia ampliar, la qual cosa vaig denunciar en el mateix acte inaugural.

 

 

D’altra banda, l’absència dels grups municipals a aquell acte fundacional i des d’aleshores la seva absència ha estat la norma sistemàticament de tots els grups municipals, és un indicador aclaparador del menysteniment per part de tot el planter polític d’aquest òrgan, independentment si estaven al govern o a l’oposició.

Anomenar Fòrum del Medi Ambient a un Consell Municipal devia quedar molt modern i a la page del moment. Segurament era una preqüela de la potència mediàtica, gairebé bèl·lica del Fòrum Universal de les Cultures, de la Pau i de la Sostenibilitat 2004, un vedat empresarial engendrat per la Gran Barcelona post olímpica, molt lluny de la sostenibilitat participativa que es pregonava.

 

Fal·làcies i eufemismes del Model Barcelona. Un Fòrum per vestir de seda les segones olimpíades de l’especulació immobiliària global del totxo i del formigó del 22@ del Besòs. Un Fòrum Universal de les Cultures marginant la cultura gitana autòctona del barri de La Mina, un Fòrum de la Pau finançat per empreses armamentístiques com Indra i un Fòrum de la Sostenibilitat destruint un quilòmetre de platja de Sant Adrià de Besòs per implantar-hi un ruïnós port esportiu.

 

Estatuts del Fòrum


El Fòrum té els seus propis Estatuts reguladors de funcionament intern. Cal aclarir això prèviament per què més d’un regidor/a han preguntat: què és això del Fòrum? Fins i tot l’actual regidora de Medi Ambient, quan al plenari del 13 de febrer de 2020 vaig criticar per enèsima vegada l’incompliment de les convocatòries trimestrals durant 13 mesos (l’anterior s’havia fet el 16-1-2019), que segons els Estatuts estava obligada, va justificar-se dient que ignorava que el Fòrum tingués Estatuts! I va acabar dient: Demano disculpes per la demora en començar el Fòrum i per no complir amb els Estatuts de fer les convocatòries cada tres mesos. Assumeixo la meva responsabilitat, però la voluntat és fer-ho bé.

 

La voluntat de fer-ho bé va brillar per la seva absència perquè quan el va convocar el 9-11-2022 passat, l’esmentada responsable municipal ja feia un any que exercia com a regidora de Medi Ambient, incomplint novament les convocatòries trimestrals durant tot l’any, tal com havia fet en el seu primer mandat! A la meva sempiterna crítica per l’incompliment del reglament, vaig afegir que ja no podia al·legar ignorància. La interpel·lada va demanar disculpes, repetint la mateixa fórmula de dos anys abans: ... Però la voluntat és fer-ho bé!

 

Una faula de l’escorpí i la granota com aquesta fa riure, però no és cap broma! És realment patètic i de vergonya aliena! Malgrat la seva fantasmagòrica existència, crec necessari dir que els Estatuts del Fòrum, com les meigas: haberlos haylos! Fins i tot vaig col·laborar presentant esmenes a la seva redacció. Dono fe!

 

Heus ací alguns Articles dels Estatuts:

 

Article 1. Naturalesa i concepte

 

1. El Fòrum de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació social de caràcter sectorial, de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya. El Fòrum restarà adscrit a l’Àrea de Medi Ambient: Sostenibilitat i Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Badalona.

 

La seva creació, el 25 de juny de 1997, responia a l’adhesió del Ple Municipal del maig del 1996 al capítol 28 de l’Agenda 21 de la CNUMAD (Cimera de la Terra, Rio de Janeiro, 1992), a la Carta dels Pobles i Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg, 1994), al Pla d’Acció “De la Carta a l’Acció” (Lisboa, 1996) i al programa d’Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya), un partit verd que des de la seva fundació el 1994, i a través de la frustrada coalició electoral IC-Els Verds havia dut a molts ajuntaments catalans el compromís de crear Agendes 21 Locals. Així doncs, en l’apartat primer de l’Article 2 dels Estatuts diu:

 

Article 2. Objecte i funcions

1. El Fòrum del Medi Ambient té per objecte reunir voluntats i esforços, promoure la dinamització, la informació i la participació de la societat civil badalonina, així com el seu moviment associatiu en totes les seves manifestacions, per tal d’avançar cap a un desenvolupament sostenible.

 

Article 3. Atribucions

 

1. El Fòrum serà informat i consultat de manera prèvia sobre qüestions ambientals que afectin el municipi.

2. El Fòrum emetrà dictamen sobre les qüestions plantejades, quan així sigui valorat pel mateix.

 

3. Els òrgans de Govern Municipal hauran de donar resposta fonamentada a quantes recomanacions siguin rebutjades o modificades.

 

Article 7. Òrgans personals

 

L’apartat 1r adjudica la presidència a l’alcalde o alcaldessa, el 2n adjudica la vicepresidència al regidor o regidora de l’Àrea de Medi Ambient i l’apartat 3r diu:

 

3. La vicepresidència segona serà ocupada, cada tres anys, per una persona de les entitats ciutadanes representades al Fòrum, proposada pel Ple.

 

Article 8. Assistència tècnica i administrativa, preveu un/a coordinador/a i un secretari/a del Fòrum.


Article 10. El Ple

 

1. El Ple del Fòrum de Medi Ambient s’haurà de reunir, com a mínim, quatre vegades l’any en sessió ordinària, i en sessió extraordinària sempre que el president o presidenta ho consideri necessari, o ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.


Incompliment sistemàtic, ad nauseam, dels Estatuts del Fòrum

 

Amb la perspectiva que em dona haver participat personalment de manera ininterrompuda durant aquests 25 anys en el Fòrum des de la seva constitució, crec que la nefasta praxi política sistemàtica de tots els governs, només té una explicació: el Fòrum és un tràmit participatiu molest, que fa nosa. Fa nosa als projectes d’especulació immobiliària de les caixes i dels bancs, cuinats als despatxos del búnquer d’Urbanisme. Projectes que mai passen prèviament per aquest òrgan participatiu. L’opacitat no és quelcom involuntari motivat per suposades dificultats tècniques o fal·làcies per l’estil sinó una estratègia sistemàtica sine qua non, deliberada dels governs per escamotejar i segrestar la informació ambiental i en conseqüència impedir costi el que costi la participació democràcia de la ciutadania en els processos de presa de decisió en la gestió de l’urbanisme. Mai s’informa prèviament dels projectes urbanístics ni es dona cap explicació al Fòrum per molt que afectin el medi ambient i per molt que es demanin, incomplint i vulnerant sistemàticament les seves atribucions i competències. L’Urbanisme a Badalona té patent de cors, no hi ha cap òrgan de participació ciutadana que fiscalitzi els seus projectes.

 

Sense ànim de ser exhaustiu, exposo alguns temes encallats i projectes que mai no han passat pel Fòrum, malgrat que ho vam demanar en una carta pública (novembre-2022) dirigida a la senyora Rosa Trenado regidora de Medi Ambient, petició que no solament no ha satisfet sinó que ni tan sols no s’ha dignat a contestar:

 

 • Declaració d’emergència climàtica pendent des de febrer del 2020
 • El trasllat del col·lector interceptor de Llevant

 • Visita al dipòsit pluvial de l’Estrella

 • La pèrdua de platges

 • Descontaminació dels sòls de La Mora

 • Situació del Parc de la Serralada de Marina

 • Recuperació de camps de conreu abandonats

 • Foment de l’agricultura ecològica o de proximitat local

 • Reactivació dels horts municipals totalment deixats i abandonats

 • Aprofitament de l’aigua potable del regueró de Canyet, procedent de les conques del Ter que es llença a la claveguera.

 • La temporada de platges i contaminació marina

 • El Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies

 • El Projecte de construcció de dos blocs de pisos a ca L’Arnús

 • La descontaminació de lixiviats del torrent de la Font dels camions de la recollida selectiva del carrer Cerdanya

 • La brutícia del barri del Remei

 • Abocador de plàstics a can Colomer (Pomar de Dalt)

 • Plecs de Condicions de Manteniment del Verd Urbà

 • Campanya de plantació d'arbrat feta i explicació de les tales massives que s'estan fent

 • El fracàs històric dels plans metropolitans de la recollida selectiva dels residus sòlids urbans a Badalona

 • La contaminació acústica i atmosfèrica de la C-31.

 • Proposta de la Plataforma Transformació de la C-31 de creació d’una Comissió Municipal oberta de la C-31

 • Carrils Bici Via Nord BDN-SADB i BDN-SCDG

 • Zona de Baixes Emissions

 • Reforma del Reglament Intern del Fòrum pendent des de fa diversos mandats

 • Nomenament d’una segona vicepresidència del Fòrum del Medi Ambient

 • Projecte d’inversió a ca l’Arnús

 • Projecte d’Urbanització de Canyet

 


El Fòrum és un fill indesitjat, nascut prematurament. Un emprenyador gra al cul del govern. I el medi ambient una menyspreada ventafocs de la política municipal a la qual se li pot fer de tot, especulant, espoliant i maltractant-la impunement. Contràriament a l’acudit d’en Groucho Marx, aquesta és la meva filosofia i si no us agrada, ho sento, però no tinc cap altra. A 25 anys de la seva fundació considero pertinent fer una segona valoració del Fòrum.

 

La munió d’incompliments i de manipulacions d'aleshores ençà és un exhaustiu memorial de greuges ad nauseam, indignant, que cal denunciar de manera contundent.

 

Per demostrar amb exemples concrets la mediocritat política amb la qual històricament s’han conduït -i es condueixen- tots els governs municipals en la gestió ambiental i el menyspreu d’aquest desconegut Consell Municipal, anomenat Fòrum del Medi Ambient de Badalona, en una segona part d’aquest article exposaré els incompliments més flagrants i recurrents. Afegiré també algunes perles a manera de cirereta per guarnir i fer més digerible el pastís.

 

Notes:

 

(*):    https://acortar.link/93GFTA

 

(**): http://ecobloc.blogspot.com/2020/02/a-23-anys-de-la-fundacio-del-forum-del.html?m=1

image1

Organitzacions convocants de la manifestació del 8 M a Badalona

Entitats diverses